Algemene levering- en betalingsvoorwaarden
van
CopyRight!
gevestigd te Groningen

 

 

ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk
schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon,
die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst
af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover
niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden
te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere
bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek
franco aan ons worden teruggezonden.
Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage
gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/ of (andere) documentatie verplicht ons niet tot
acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar
in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te
weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand
nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd,
waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht
de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen
onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts
indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde
dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt
voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 1. Wijkt een opdrachtbevestiging af van ons aanbod dan komt de overeenkomst
  overeenkomstig ons aanbod tot stand, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk in de
  opdrachtbevestiging heeft aangegeven af te wijken van ons aanbod.
  6. Wijkt een opdrachtbevestiging van ons af van de opdracht van de wederpartij of een
  eerder door ons gedaan aanbod, dan komt de overeenkomst tot stand
  overeenkomstig onze opdrachtbevestiging, tenzij de wederpartij de
  opdrachtbevestiging onverwijld na ontvangst, doch uiterlijk binnen drie werkdagen,
  schriftelijk verwerpt.
  PRIJZEN
  1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  – gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  – exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  – exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
  – uitgedrukt in Euro ́s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
  2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijs factoren zijn wij gerechtigd om
  de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de
  eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat
  reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden
  vermeld.
  ANNULERING
  1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te
  annuleren, wordt minimaal 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten
  in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding,
  incl. gederfde winst.
  2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk tot het tijdstip waarop wij met de
  uitvoering van de overeenkomst een aanvang hebben gemaakt.
  3. Wij zijn gerechtigd een overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming daarvan
  te annuleren, zonder tot enigerlei schadevergoeding of vergoeding van kosten
  gehouden te zijn.